OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

VVDiamonds s.r.o.

IČO: 058 92 481

se sídlem Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 272553

pro prodej a zprostředkování prodeje zboží prostřednictvím portálu umístěného na internetové adrese www.vvdiamondspro.cz

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti VVDiamonds s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 058 92 481, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272553 (dále jen „prodávající“ nebo „zprostředkovatel“ nebo „společnost“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) a/nebo v souvislosti nebo na základě smlouvy o zprostředkování (dále jen „smlouva o zprostředkování“) uzavírané mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a jinými osobami (dále jen „kupující“ nebo „zájemce“ nebo „uživatel“) prostřednictvím portálu prodávajícího/zprostředkovatele. Portál je prodávajícím/zprostředkovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vvdiamondspro.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.   Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí diamanty a jiné drahé kameny ve vlastnictví společnosti a/nebo uživatelů. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami uživatel prohlašuje, že zboží je v jeho výlučném vlastnictví a nepochází z nabídky společnosti.

1.3.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, popř. zájem o zprostředkování obchodu zprostředkovatelem, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4.   Uživatelé nesmí nabízet přímo podnikatelskou činnost.

1.5.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě/smlouvě o zprostředkování. Odchylná ujednání v kupní smlouvě/smlouvě o zprostředkování mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.6.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy/smlouvy o zprostředkování. Kupní smlouva/smlouva o zprostředkování a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce, přičemž v případě pochybností platí znění těchto obchodních podmínek v jazyce českém. Kupní smlouvu/smlouvu o zprostředkování lze uzavřít v českém jazyce.

1.7.   Znění těchto obchodních podmínek může prodávající/zprostředkovatel měnit či doplňovat.

 

Článek II.

Členství; Uživatelský účet

2.1.   Členství bude uživateli přiděleno administrátorem po provedení registrace. Členství může být bezplatné nebo zpoplatněné. Na udělení členství není právní nárok a udělení členství může být administrátorem odmítnuto.

2.2.   Členství je možné udělit na dobu jednoho (1) měsíce anebo jednoho (1) roku s možností dalšího prodloužení. Výši členského poplatku stanoví ceník vydaný společností, který je zveřejněn na webové stránce.

2.3.   V rámci registrace uživatel vyplní své jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefon, ulici a číslo popisné, město a PSČ, stát, zvolí si uživatelské jméno, heslo a toto heslo následně potvrdí. V případě pochybností administrátora o totožnosti uživatele může administrátor požadovat další identifikaci. V takovém případě uživatel výslovně souhlasí s tím, že na výzvu administrátora předloží občanský průkaz či cestovní pas. Uživatel je povinen učinit veškerá opatření proti ztrátě, odcizení či jakémukoli zneužití jeho přihlašovacích údajů (uživatelské jméno, heslo). Uživatel je odpovědný za správnost a pravdivost sdělených údajů. V případě změny sdělených údajů je uživatel povinen tyto údaje bezodkladně aktualizovat. Společnost neodpovídá za jakoukoli škodu či jinou újmu způsobenou v důsledku nesprávných údajů sdělených uživatelem a/nebo při ztrátě, odcizení či zneužití přihlašovacích údajů uživatele. Uživatel není oprávněn umožnit třetím osobám využívání uživatelského účtu.

2.4.   V případě udělení členství administrátorem obdrží uživatel na zadaný e-mail zprávu a bude mu zpřístupněn jeho uživatelský účet na webové stránce. V případě zpoplatněného členství bude zpřístupnění uživatelského účtu provedeno po připsání platby na bankovní účet společnosti.

2.5.   Bezplatné členství je možné udělit uživateli, který nakoupí prostřednictvím portálu na webové stránce vvdiamonds.cz jednorázově nejméně za 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) včetně DPH.

2.6.   Před uplynutím doby zpoplatněného členství bude uživatel o této skutečnosti informován e-mailovou zprávou alespoň čtrnáct (14) dnů předem společně s informací o případné možnosti dalšího prodloužení trvání členství. V případě zájmu uživatele o prodloužení členství na jím vybrané období zašle uživatel tento požadavek prostřednictvím formuláře žádosti o prodloužení členství administrátorovi. Administrátor členství prodlouží, jsou-li splněny veškeré podmínky stanovené pro udělení členství uvedené v bodu 2.4. tohoto článku.

2.7.   Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce a udělení členství administrátorem může uživatel přistupovat do svého uživatelského účtu. Z uživatelského rozhraní může uživatel provádět koupi zboží od jiných uživatelů, nabízet zboží k prodeji, popř. požádat zprostředkovatele o zprostředkování prodeje / koupě zboží prostřednictvím webové stránky.

2.8.   Společnost může uživatelský účet zrušit v případě, kdy dojde k uplynutí platnosti placené registrace, pokud uživatel uživatelský účet nevyužívá, nebo v případech, kdy uživatel poruší tyto obchodní podmínky, či podmínky kupní smlouvy/smlouvy o zprostředkování uzavřené se společností či jiným uživatelem webové stránky.

2.9.   V případě ukončení provozu portálu na webové stránce bude členům, kteří uhradili členský poplatek, vrácena poměrná část zaplaceného členského poplatku. Členům, kterým bylo uděleno bezplatné členství dle bodu 2.5. tohoto článku, nevzniká vůči společnosti jakýkoli nárok spojen s ukončením členství.

2.10.   Uživatelé uzavírající kupní smlouvu souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé uživatelům při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti se zadáním nabídky / poptávky zboží či uzavření kupní smlouvy / smlouvy o zprostředkování (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí každý uživatel sám.

2.11.   Potvrzením těchto obchodních podmínek je uživatel srozuměn a souhlasí s tím, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Článek III.

Nabídka zboží

3.1.   Prostřednictvím webové stránky je kromě společnosti oprávněn nabízet zboží k prodeji i uživatel, kterému bylo uděleno členství a ke dni zveřejnění nabídky zboží jeho členství trvá.

3.2.   Nabídku zboží je možné učinit prostřednictvím elektronického formuláře „Chci prodat diamant“. V uvedeném formuláři uživatel uvede slovní popis zboží, požadovanou cenu včetně uvedení měny, údaj o tom, zda je uživatel plátcem DPH, stát, v němž se zboží nachází, délku platnosti nabídky (týden, dva týdny). Do formuláře pro nabídku zboží může uživatel vložit fotografie zboží. V případě uvedení ceny ve měně jiné než česká koruna platí konverzní kurz vyhlášen ČNB ke dni potvrzení nabídky společností[1]. Kupní cenu lze uhradit i v jiné měně, než česká koruna s tím, že volbu provádí výlučně uživatel, který nabídku zadal (tzn. prodávající). Společnost nenese žádnou odpovědnost za škodu či jinou újmu v případě změn konverzních kurzů.

3.3.   Uživatel může v rámci nabídky zboží zvolit možnost prodeje přímo anebo prostřednictvím zprostředkovatele. V případě volby prodeje prostřednictvím zprostředkovatele se uplatní článek V. těchto obchodních podmínek – uzavření zprostředkovatelské smlouvy. V případě prodeje zboží prostřednictvím zprostředkovatele je zprostředkovatel oprávněn požadovat provizi za zprostředkování prodeje odpovídající poměrné části z nabídkové ceny zboží vyjádřené v procentech. V případě prodeje zboží přímo uživatelem uhradí uživatel společnosti jednorázovou odměnu za umístění nabídky uživatele na webové stránce. Provize a způsob zaúčtování je blíže popsán v článku V. těchto obchodních podmínek. Po odeslání vyplněného formuláře obdrží uživatel e-mail potvrzující přijetí nabídky ke zpracování. Uživatel není oprávněn po odeslání formuláře nabídku dále editovat.

3.4.   V případě pochybností o původu zboží může společnost od uživatele požadovat prokázání vlastnického práva uživatele ke zboží, a že takové zboží nepochází z nabídky společnosti. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že zboží nepochází z trestné činnosti.

3.5.   Po doručení nabídky uživatele administrátor nabídku schválí v případě, kdy tato bude obsahovat veškeré potřebné údaje. V případě volby prodeje prostřednictvím zprostředkovatele bude po realizaci obchodu administrátorem současně vystaven daňový doklad pro úhradu sjednané provize. Potvrzení o schválení nabídky, s případně vystaveným daňovým dokladem, bude odesláno uživateli prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mail uveden při registraci. Současně dojde k publikaci nabídky na webové stránce po uživatelem zvolenou dobu.

3.6.   Zveřejněné nabídky se zobrazují od nejnovější nabídky, tedy nabídky publikované nejpozději. Uživatel nese veškerou odpovědnost za správnost údajů publikovaných v jeho nabídkách.

3.7.   Uživatel je v průběhu platnosti zveřejněné nabídky oprávněn prodloužit dobu trvání platnosti nabídky o sedm (7) nebo čtrnáct (14) dnů. Prodloužení doby platnosti nabídky je možné opakovaně. V případě, že byl zvolen způsob prodeje přímo uživatelem, uhradí uživatel jednorázovou odměnu opětovně.

3.8.   Dva dny před uplynutím doby platnosti nabídky bude uživatel upozorněn na tuto skutečnost e-mailovou zprávou. Po uplynutí doby platnosti nabídky bude uživateli zaslán informační e-mail a nabídka bude odstraněna z webové stránky.

3.9.   V případě, že některý z uživatelů projeví zájem o nabízené zboží, postupuje se dle článku IV. nebo V. těchto obchodních podmínek v závislosti na zvoleném způsobu nabídky zboží v souladu s bodem 3.3. tohoto článku.

3.10.   Administrátorem schválenou nabídku může administrátor kdykoli zrušit.

 

Článek IV.

Uzavření kupní smlouvy

4.1.   Nabídky učiněné uživateli umístěné ve webovém rozhraní jsou informativního charakteru a uživatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží v případě, že nedojde mezi jím a zájemcem k dohodě o všech podstatných náležitostech kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), se nepoužije.

4.2.   Cena zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazena ve webovém rozhraní portálu. Pokud není uvedeno u ceny zobrazené na webovém rozhraní jinak, má se za to, že v ceně je zahrnuto DPH. V případě, kdy je cena zboží uvedena bez DPH, obsahuje nabídka informaci o tom, že prodávající není plátcem DPH. Tímto ustanovením není omezena možnost uživatele/prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3.   Kupní cena zboží uvedená v nabídce na webovém rozhraní portálu již zahrnuje náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.4.   V případě zájmu uživatele o nabízené zboží vyplní zájemce formulář, v němž může uvést nabízenou cenu, položit doplňující dotaz týkající se zboží nebo požádat o prohlídku zboží. Takto vyplněný formulář bude po jeho potvrzení uživatelem odeslán prodávajícímu a administrátorovi. Současně bude tomuto uživateli zaslán e-mail potvrzující zpracování jeho požadavku.

4.5.   V případě, že uživatel k uzavření kupní smlouvy zvolil způsob ujednání podmínek prodeje prostřednictvím zprostředkovatele, bude zprostředkovatel činit veškeré kroky k tomu, aby bylo dosaženo uzavření smlouvy za podmínek dle shodné vůle zájemce a prodávajícího.

4.6.   V případě uzavření kupní smlouvy se uživatelé – smluvní strany zavazují domluvit platební podmínky, podmínky předání zboží a další podmínky realizace prodeje. V případě, kdy je uzavření kupní smlouvy sjednáváno prostřednictvím zprostředkovatele, je povinen tyto podmínky dojednat s uživateli – smluvními stranami zprostředkovatel. To neplatí v případě, kdy od uživatele, se kterým má uzavřenou smlouvu o zprostředkování podle článku VI. těchto obchodních podmínek, obdrží jiný pokyn.

4.7.   Uživatelé berou na vědomí, že společnost zprostředkovává kontakt mezi uživateli - prodávajícím a kupujícím a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání nebo zaplacení za zboží, vyjma případů, kdy se k tomu výslovně zaváže.

 

Článek V.

Uzavření smlouvy o zprostředkování

5.1.   V případě zájmu uživatele o zprostředkování prodeje zboží zveřejněné na portálu na webové stránce může uživatel jako zájemce uzavřít smlouvu o zprostředkování se společností jako zprostředkovatelem, jejímž předmětem bude zprostředkování a koordinace uzavření kupní smlouvy pro nabízené zboží prostřednictvím portálu na webové stránce v souladu s těmito obchodními podmínkami. Takto uzavřená smlouva o zprostředkování se vztahuje výlučně na zboží nabízené prostřednictvím portálu na webové stránce.

5.2.   K uzavření smlouvy o zprostředkování mezi uživatelem jako zájemcem a společností jako zprostředkovatelem dochází volbou možnosti zprostředkování prodeje zboží ve formuláři „Chci prodat diamant“ (viz také bod 3.2. a 3.3. těchto obchodních podmínek) a jeho potvrzením administrátorem ve formě zveřejnění takové nabídky.

5.3.   Nabídka zveřejněna na webové stránce podle těchto obchodních podmínek je závazným pokynem pro zprostředkovatele. Zájemce sdělí zprostředkovateli vše, co pro něho má rozhodný význam pro uzavření kupní smlouvy. Pokyn může zájemce změnit na základě doporučení zprostředkovatele a/nebo na základě vlastního rozhodnutí. Zprostředkovatel sdělí zájemci bez zbytečného odkladu vše, co má význam pro jeho rozhodování o uzavření kupní smlouvy. Zprostředkovatel je oprávněn domluvit prohlídku zboží, jakož i tuto prohlídku absolvovat sám na základě pokynu zájemce.

5.4.   V případě uzavření kupní smlouvy mezi zájemcem a jiným uživatelem sjednanou prostřednictvím zprostředkovatele, se můžou smluvní strany písemně dohodnout se zprostředkovatelem, že tento předá převáděné zboží straně kupující, bude platebním místem apod.

5.5.   Nárok na provizi vzniká zprostředkovateli za zprostředkování uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží nabízené na webové stránce.

5.6.   Sjednaná výše provize je splatná dnem vystavení daňového dokladu zprostředkovatelem. Zprostředkovatel je oprávněn daňový doklad vystavit ke dni uzavření kupní smlouvy.

5.7.   Zprostředkovatel nesmí navrhnout zájemci uzavření kupní smlouvy s osobou, o které má důvodnou pochybnost, zda povinnosti ze zprostředkované smlouvy řádně a včas splní. Požádá-li o to zájemce, sdělí mu zprostředkovatel údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s níž mu uzavření kupní smlouvy navrhuje za předpokladu, že takovými údaji disponuje.

5.8.   Souhlasem s těmito obchodními podmínkami uživatel výslovně prohlašuje, že jsou mu známy povinnosti zprostředkovatele vyplývající z právních předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zejména o povinnostech vyplývajících ze zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

5.9.   Uživatel výslovně souhlasí s provedením identifikace osob dle zákona 253/2008 Sb. a souhlasí s tím, aby zprostředkovatel za tímto účelem pořídil fotokopie průkazu totožnosti smluvních stran a ověřil shodu podoby s vyobrazením v průkazech totožnosti. Uživatel uděluje výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely smluvního vztahu plynoucího ze smlouvy o zprostředkování a z důvodů povinností uložených právními předpisy, zejména zákonem č. 253/2008 Sb.

5.10.   Závazek zprostředkovatele zaniká, není-li kupní smlouva uzavřena v ujednané době. V případě, že není ujednaná doba, zaniká tento závazek uplynutím platnosti nabídky zájemce.

5.11.   Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za uhrazení případných daní, cel či jiných poplatků stanovených příslušnými právními předpisy ani za žádnou jinou zákonnou či smluvní povinnost stran kupní smlouvy.

 

Článek VI.

Další ujednání

6.1.   Společnost neodpovídá za správnost údajů uvedených v nabídkách uživatelů, ani neodpovídá za jakékoli zneužití dat uživatele uvedených v nabídkách, nebo získaných způsobem odporujícím právním předpisům. Společnost nenese odpovědnost za zneužití služeb uživateli či třetími osobami.

6.2.   Společnost nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb portálu na webové stránce. Společnost neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání portálu na webové stránce nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

6.3.   Společnost je oprávněná bez souhlasu uživatelů a i bez předchozího oznámení služby portálu na webové stránce upravovat a/nebo inovovat.

6.4.   Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoli následné, nahodilé nebo zvláštní škody, včetně ušlého zisku, vzniklé v důsledku nedostupnosti portálu na webové stránce.

6.5.   Společnost neodpovídá za vady zboží nabízeného uživateli prostřednictvím portálu na webové stránce, ledaže by se k tomu v jednotlivých případech výslovně písemně zavázala. Společnost dále neodpovídá za vznik jakékoli škody v důsledku porušení povinnosti uživatele.

6.6.   V případě, že uživatel poruší jakoukoli svou povinnost a v důsledku toho bude společnosti způsobena škoda či jiná újma, zavazuje se uživatel tuto škodu či jinou újmu společnosti nahradit.

6.7.   Společnost není odpovědná za jakékoli přímé, vedlejší, nepřímé nebo následné škody vzniklé z nebo spojené s publikací nabídek uživatelů prostřednictvím portálu na základě požadavků uživatele.

 

Článek VII.

Ochrana osobních údajů

7.1.   Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

7.2.   Uživatel tímto výslovně prohlašuje, že uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely smluvního vztahu na základě těchto obchodních podmínek, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění závazkového vztahu a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, nebo také jen „GDPR“).

7.3.   Uživatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“).

7.4.   Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností, a to pro účely vedení evidence svých zákazníků, pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o zprostředkování, publikace nabídek a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.

7.5.   Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a dále že je povinen je v případě jejich změny bez zbytečného odkladu aktualizovat.

7.6.   Zpracováním Osobních údajů uživatele může společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje uživatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.

7.7.   Uživatel souhlasí, aby jeho Osobní údaje byly v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti poskytnuty orgánům činným v trestním řízení.

7.8.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.9.   Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti.

7.10.   V případě, že by se Uživatel domníval, že společnost nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  a) požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení,

  b) požadovat, aby společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů

7.11.   Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Článek VIII.

Ukládání cookies

8.1.   Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup / prodej na webové stránce možné provést a závazky uživatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

9.1.   Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje společnost prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle společnost na elektronickou adresu uživatele.

9.2.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

9.3.   Pokud vztah založený zveřejněním nabídky na webové stránce obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.4.   Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo jeho použití na určitou osobu či skutečnost v jakémkoli rozsahu vyloženo tak, že je nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zcela nebo částečně, pak takové ustanovení bude vykládáno takovým způsobem, aby umožnil její vymahatelnost pod rozhodné právo v plném rozsahu povoleném zákonem. Zbývající ustanovení těchto obchodních podmínek nebo jejich aplikace na jakoukoli osobu či skutečnosti, jiné než ty, které byly shledány za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

9.5.   Jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek může společnost měnit či doplňovat.

9.6.   Vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

 

V Praze dne 1. 6. 2018

 

VVDiamonds s.r.o.

 

[1] Srov. https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp.